Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải
Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Ngày đăng: 08:00 01-01-1970
Hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn khí thải cho phép theo QCVN 19/2009/BTNMT. Trong đó gần 99% các sản phẩm của quá trình cháy là...
backtop