TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Tư vấn thực hiện các dịch vụ về môi trường như sau:

  • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường,
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Lập hồ sơ xả thải…
  • Đề án bảo vệ môi trường
  • Giấy phép khai thác nước mặt
  • Giấy phép khai thác nước ngầm
  • Lập báo cáo hoàn thành việc thực hiện ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tin tức khác

backtop